Všeobecné obchodné podmienky

1. Spoločnosť

Všeobecné obchodné podmienky platia v aktuálnom znení pre všetky kurzy, ktoré organizuje Jazykovka s.r.o., IČO:50852302, DIČ:2120512812. Jazykovka s.r.o. poskytuje služby v oblasti jazykového vzdelávania na všetkých úrovniach a v rôznych jazykoch, a taktiež organizuje záujmové kurzy. Všeobecné obchodné podmienky upravujú zmluvný vzťah medzi Jazykovkou s.r.o. (ďalej len „Jazykovka“) a účastníkom kurzu a sú pre zmluvné strany záväzné.

2. Prihlásenie do kurzu

Účastník kurzu, resp. jeho zákonný zástupca vyjadrujú súhlas so všeobecnými  podmienkami prihlásením sa na niektorý z kurzov, vyplnením prihlášky (elektronicky) a uhradením kurzovného. Zmluvný vzťah medzi Jazykovkou a účastníkom kurzu vzniká na základe prihlášky a následnej úhrady kurzovného, dňom pripísania na účet Jazykovky.

2.1 Prihláška na kurz sa realizuje elektronicky prostredníctvom vyplnenej objednávky na www.malinovajazykovka.sk, v časti Prihlasovanie. Následne je záujemcovi zaslaný potvrdzujúci e-mail a je vyzvaný uhradiť kurzovné.  Prihlásenie do kurzu bez uhradenia kurzovného je nezáväzné. Bez uhradenia kurzovného Jazykovka negarantuje záujemcovi miesto v kurze. V prípade stornovania kurzu, resp. odstúpenia od zmluvy po jeho uhradení sa vzniknutý zmluvný vzťah riadi článkom 7.

2.2 Všetky aktuálne zľavy,ktoré je možné si pri objednaní kurzu uplatniť, sú uvedené na stránke www.malinovajazykovka.sk, vrátane podmienok pre ich uplatnenie. Zľavy je možné si uplatniť pri objednaní kurzu. Po uhradení kurzovného nie je možné si spätne uplatniť nárok na zľavu. Poskytované zľavy sa nekumulujú. Je možné využiť vždy iba jednu, najvyššiu možnú zľavu.

3. Platba

3.1 Kurzovné je splatné v plnej výške najneskôr tri dni pred začatím kurzu, a to:

  • pripísaním na účet Jazykovky bankovým prevodom
     
  • vkladom v hotovosti na účet Jazykovky, na ktorejkoľvek pobočke spoločnosti Slovenská sporiteľňa, a.s.
     

3.2 Po pripísaní platby na účet Jazykovky bude účastníkovi kurzu zaslaná faktúra o zaplatení kurzovného.

3.3 Kurzovné za špeciálny kurz „Pomôž mi s domácou úlohou“ je možné uhrádzať jednorazovo v hotovosti priamo na hodinách kurzu. Účastníkovi tohto kurzu bude následne vystavené potvrdenie o zaplatení.

3.4 Číslo účtu Jazykovky je SK26 0900 0000 0051 5578 9125. Pre identifikáciu platby je potrebné uviesť variabilný symbol. Variabilným symbolom je číslo objednávky.

3.5 Úhrada kurzovného na splátky je možná len po predchádzajúcej dohode so spoločnosťou Jazykovka

3.6 Náklady na kúpu učebnice a pracovného zošita pri jazykových kurzoch nie sú zahrnuté v cene kurzu. Učebnicu a pracovný zošit je odporučené zakúpiť až po prvej vyučovacej hodine. Ďalší doplňujúci študijný materiál zabezpečuje Jazykovka bezplatne.

3.7 Materiál na záujmové kurzy zabezpečuje Jazykovka a sú zahrnuté už v cene kurzovného. pripísaním na účet Jazykovky bankovým prevodom vkladom v hotovosti na účet Jazykovky, na ktorejkoľvek pobočke spoločnosti Slovenská sporiteľňa, a.s.

4. Zaradenie do skupín, trvanie a veľkosť skupín

4.1 Zaradenie do jazykového kurzu si určí každý účastník sám, podľa vlastného uváženia alebo na základe vstupného testu, ktorý nájde na www.malinovajazykovka.sk.

4.2 Zaradenie do záujmového kurzu si určí každý účastník sám podľa svojho záujmu a časových možností.

4.3 Každý kurz má minimálne 2 a maximálne 5 účastníkov. Špeciálny kurz „Pomôž mi s domácou úlohou“ nemá stanovený minimálny a maximálny počet účastníkov.

4.4 Každý kurz (okrem kurzov „Pomôž mi s domácou úlohou“, „Zmaturujem s ľahkosťou“ a „Rodičovské prednášky“) má 12 stretnutí, pričom každé stretnutie trvá 60 minút. Kurz „Rodičovské prednášky“ má 12 stretnutí, pričom každé stretnutie trvá 120 minút.  

5. Zameškané hodiny

5.1 Účasť na kurz nie je povinná.

5.2 Za neúčasť účastníka na kurze neposkytuje Jazykovka akúkoľvek finančnú či inú kompenzáciu.

5.3 Vymeškávanie kurzu účastníkom nie je dôvodom na pomerné zníženie ceny kurzu alebo vrátenie časti kurzovného.

5.4 Vymeškané hodiny účastníkom  je možné nahrádzať či prenášať do iného obdobia len v odôvodnenom prípade (vážna zdravotná komplikácia doložená lekárskym potvrdením) a na základe predchádzajúcej dohody s Jazykovkou.

6. Prázdniny, štátne a cirkevné sviatky

6.1 Kurz neprebieha počas štátnych a cirkevných sviatkov a počas vianočných prázdnin. O prípadných ďalších prázdninách a voľnách je účastník kurzu aktuálne informovaný ústne priamo na kurze, prostredníctov SMS, e-mailom alebo telefonicky Jazykovkou. Prázdniny a sviatky nie sú zahrnuté do dĺžky trvania kurzu, je s týmito dňami počítané vopred a účastník kurzu tak o žiadne stretnutia nepríde.

7. Storno podmienky

7.1 Stornovanie kurzu účastníkom viac ako 7 dní pred jeho začiatkom je možné bez udania dôvodu. Účastníkovi bude vrátených 100 % z ceny kurzovného.

7.2 Stornovanie kurzu účastníkom 7 a menej dní pred jeho začiatkom je možné bez udania dôvodu. Účastníkovi bude vrátených 90 % z ceny kurzovného.

7.3 Stornovanie kurzu účastníkom počas prvých 2 týždňov kurzu je možné bez udania dôvodu. Účastníkovi bude vrátených 50 % z ceny kurzovného po odčítaní odučených hodín.

7.4 Pri stornovaní kurzu účastníkom po uplynutí prvých 2 týždňov kurzu, predstavuje storno poplatok 100 % z ceny kurzovného.

7.5 Ak dôjde k zmene v kurze alebo k jeho zrušeniu, bude účastník bezodkladne informovaný (telefón, sms, e-mail).

7.6 Jazykovka má právo neotvoriť alebo zrušiť kurz s počtom účastníkov nižším ako 2.

7.7 Jazykovka má právo na zmenu v kurzoch (zmena učebných osnov, zmena miesta konania, zmena lektora, zmena učebne, zmena učebného materiálu, zrušenie hodiny) a zároveň si vyhradzuje právo na zrušenie kurzu, prípadne jeho časti.

7.8 V prípade zrušenia kurzu zo strany Jazykovky počas jeho priebehu ponúkne Jazykovka účastníkovi možnosť pokračovania v kurze s inou skupinou. V prípade, že náhradný kurz je pre účastníka nevyhovujúci z dôvodu iného času, termínu alebo miesta konania, vzniká účastníkovi kurzu nárok na vrátenie pomernej časti uhradeného kurzovného. Vrátená čiastka je znížená o pomernú časť, ktorá bola vynaložená na dovtedy zrealizovanú výučbu. V prípade zrušenia kurzu zo strany Jazykovky pred jeho začiatkom, bude účastníkovi vrátena suma kurzovného v plnej výške.

7.9 Jazykovka si vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy uzatvorenej s účastníkom kurzu a zrušiť bez náhrady jeho účasť v kurze, a to v prípade, že svojím správaním ohrozuje majetok alebo zdravie ostatných účastníkov kurzu alebo zamestnancov a lektorov Jazykovky alebo závažným spôsobom narušuje priebeh kurzu.

7.10 V prípade vrátenia časti alebo celej výšky kurzovného, bude čiastka prevedená do 10 pracovných dní odo dňa, kedy účastník o vrátenie požiadal a oznámil číslo účtu, na ktoré mu má byť kurzovné vrátené.

7.11 Stornovanie kurzu musí byť uskutočnené v elektronickej podobe na e-mailovú adresu malinovajazykovka@gmail.com s uvedením mena účastníka kurzu, názvu kurzu, kontaktných údajov  a bankového spojenia, kam bude kurzovné vrátené. Stornovanie kurzu je platné až po spätnom potvrdení zo strany Jazykovky.

8. Zodpovednosť

Jazykovka nezodpovedá za ujmu na zdraví a majetku účastníkov kurzu.

9. Zánik zmluvného vzťahu

Zmluvný vzťah medzi Jazykovkou a účastníkom kurzu zaniká absolvovaním kurzu.

10. Ochrana osobných údajov

Informácie o spracúvaní osobných údajov sú zverejnene v samostatnej sekcii Ochrana osobných údajov.

  

Tieto všeobecné obchodné podmienky sú platné od 2. 9. 2019